Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 71517 - 2011; dnia: 03.03.2011

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński Lokalizacja inwestycji: Gmina Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pt. Budowa 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński polegających na wykonaniu 60 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński, w następujących miejscowościach: Czeczewo, Gołębiewo, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Rozental, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo, Zielnowo. Roboty budowlane obejmują wykonanie 60 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do zespołu urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych do gruntu - przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzyń Chełmiński w następujących miejscowościach: Czeczewo - 13 szt., Gołębiewo - 3 szt., Kneblowo - 3 szt., Mazanki - 4 szt., Nowy Dwór - 6 szt., Rozental - 1 szt., Radzyn Wieś - 7 szt., Radzyn Wybudowanie - 3 szt., Rywałd - 7 szt., Stara Ruda - 4 szt., Szumiłowo - 1 szt., Zakrzewo - 6 szt., Zielnowo - 2 szt.; Razem: 60 szt. Zamawiający posiada dokumentację dla 60 szt. przydomowych przyłączy kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ, która jest dostępna na stronach internetowych oraz w siedzibie zamawiającego (bip.radzynchelminski.pl). Na podstawie dokumentów: przedmiarów i specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi tabelę kosztów indywidualnych obiektów, suma poszczególnych 60 obiektów powinna odpowiadać cenie przedstawionej w ofercie. Ponadto wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 44.13.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego wadium Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 25 marca 2011 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. przynajmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z budową sieci kanalizacyjnych lub sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 złotych brutto każda lub jedną o wartości 700.000,00 zł oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /np. w formie listów referencyjnych/. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia danego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna dysponowanie niżej wymienionym sprzętem: a) do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: - spycharka kołowa lub gąsienicowa; - sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa; - piła motorowo łańcuchowa; - koparko - ładowarka - (nie mniej niż 2 szt,) b) do robót montażowych - samochód dostawczy; - samochód skrzyniowy; - żuraw samochodowy; - samochód samowyładowczy; Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia danego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych - uprawienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych - uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza umieszczenie w wykazie zamiast trzech osób jednej lub dwóch w przepadku kumulacji posiadanych przez nią lub nie uprawnień. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia danego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00 groszy). W przypadku okresu ubezpieczenia krótszego niż czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument lub polisę obejmującą pozostały okres. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia danego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dowód wpłaty wadium lub poświadczona kopia wpłaty wadium w innej formie, parafowany przez Wykonawcę wzór umowy, pełnomocnictwo osoby-osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, kosztorys ofertowy, tabela kosztów indywidualnych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/ link zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński /województwo kujawsko-pomorskie/ Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Wodno-ściekowej i Ochrony Środowiska pok. nr 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 10:00, miejsce: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński /województwo kujawsko-pomorskie/ Sekretariat pok. nr 1 - parter..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
    data wytworzenia: 2011-03-03
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-03-03 12:04
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-03 12:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-14 15:02:43