Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011 r. pod numerem: 270189 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Zadania, o których mowa wyżej są zapisane w budżecie Gminy na 2011r, a Rada Miejska w uchwale nr III/15/10 z dnia 21 grudnia 2010r i uchwale nr IX/75/11 z dnia 30 września 2011r upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.161.584,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych równych ratach. Termin spłaty kredytu wynosi 12 lat, rozpoczynając od dnia 31 stycznia 2012 r., a kończąc 31 grudnia 2023 r. Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego. 1) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty, 2) spłata kredytu będzie następować w 144 /równych/ ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym przez kolejnych 12 lat rozpoczynając od dnia 31 stycznia 2012r, a kończąc 31 grudnia 2023r. 3) na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, zawierających stałą marżę /stała marża banku przez cały okres trwania umowy/ i prowizja nie wyższa niż 6.000 zł (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy), 4) Jedynym kosztem kredytu poza prowizją /jednorazową/ i stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 1M, 5) marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu. 6) koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych, 7) marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. 8) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku. 9) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści zaproponowanej przez wybrany bank. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Umowa powinna przewidywać finansowanie i refinansowanie części poniesionych wydatków. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 11) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. 12) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 13) Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński są dostępne na stronie internetowej zamawiającego podanej w pkt. 1: - budżet Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - wieloletnia prognoza finansowa - uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2011 rok oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. - sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2009 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2010 r. Inne dokumenty potrzebne do oceny wiarygodności Zamawiającego mogą zostać udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub drogą poczty elektronicznej w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienia do SIWZ) na wniosek Wykonawcy. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy określonych w niniejszej SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100/. 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 28 października 2011 r. do godz. 10.00. tytułem: /Wadium - udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński/. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Oryginał dowodu wpłaty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 oraz 4a ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku posiadania uprawnień, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 1 - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

  • autor informacji: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 14.10.2011
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-10-14 13:12
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-14 13:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-10-28 13:25

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036156
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 12:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl