Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


KD.271.5.2011.GE
Do wszystkich Wykonawców
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.5.2011/.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNEINIAMI
 
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:
 
Dnia 17 października 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 2.161.584zł”
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu prosimy o przesłanie pocztą lub udostępnienie na stronie internetowej następujących dokumentów (niezbędnych w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej)
1. sprawozdania półrocznego/rocznego (za ostatnie 2 lata) z wykonania dochodów podatkowych
2. sprawozdania (zbiorczo) Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2009r., 2010r. i I półrocze 2011r.
3. informacji o zaciągniętych kredytach
4. opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2009r., 2010r., projektu budżetu Gminy na 2011r. i prognozowanej kwoty długu
5. Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu
6. Uchwały rady Gminy w sprawie kwoty do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
7. Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu
 
Ponadto prosimy o przesłanie pocztą lub udostępnienie na stronie internetowej odpowiedzi na następujące pytania (niezbędne w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej):
8. Czy korzystają Państwo z:
- leasingu
- emisji papierów dłużnych
Lub czy występują Państwo jako strona w Partnerstwie publiczno-prawnym korzystających z któregoś z w/w form kredytowania?
I jeżeli tak, to informacji o:
- aktualnym zobowiązaniu (zadłużeniu)
- terminie ostatecznej spłaty
- harmonogramie spłat ujmującym wysokość rat, terminy ich spłaty
- przedmiocie (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności
 
Dodatkowo prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
9. Czy zakładane jest wraz z Umową kredytową podpisanie deklaracji wekslowej i oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
10.Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (Umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)?
11. Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości?
 
WYJAŚNIENIA
 
Ad. 1- 3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokumenty.
Ad. 4. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w BIP pod adresem: http://bip.radzynchelminski.pl/index.php?strona=330 (Menu przedmiotowe > Finanse Gminy > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej)
Ad. 5. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie udostępniona przed podpisaniem umowy.
Ad. 6-7. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła w/w dokumenty.
Ad. 8. Zamawiający nie korzysta z:
-leasingu
-emisji papierów dłużnych
oraz nie występuje jako strona w Partnerstwie publiczno-prawnym korzystającym z któregoś z w/w form kredytowania.
Ad. 9. TAK.
Ad. 10. TAK
Ad. 11. TAK

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-10-18
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-10-18 13:57
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 13:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-28 13:25:19