Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.11.2011r. pod numerem: 299675 - 2011
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Zimowe utrzymanie dróg to: - likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); - utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; - w przypadku, gdy nie ma możliwości likwidacji sutków zimy przy pomocy pługów odśnieżnych likwidacja zasp śnieżnych następować będzie przy użyciu samojezdnego sprzętu mechanicznego do załadunku i usunięciu zwałów śniegu na pobocze. Na drogach do zimowego utrzymania odśnieżanie prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Odśnieżanie winno być zakończone w ciągu 12 godzin od ustania opadów śniegu na drogach gminnych. W przypadku odśnieżania dróg gminnych, do których dostęp (dojazd) jest uzależniony od odśnieżania dróg powiatowych lub wojewódzkich, odśnieżanie powinno być zakończone w ciągu 6 godz. od czasu umożliwienia dojazdu do dróg gminnych. W przypadku nie wykonania zadania w czasie określonym w SIWZ, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w tym także w przypadku barku możliwości skutecznego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia w/w zamówienia innemu wykonawcy (podmiotowi) do czasu wykonania tego zadania i obciążenia go poniesionymi kosztami. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu usług do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsc ich świadczenia, a w szczególności sprawdzi warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
1 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 185 godzin. 2 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 338 godzin.
3 część zamówienia: realizacja w/w usług na terenie miejscowości: Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku p. Lamaparskiego), Gołębiewo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 227 godzin.
Wykonawca będzie realizował w/w usługi przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, za który uważa się pojazdy o mocy silnika pow. 80kW. Ciągniki - pojazdy na kołach gumowych powinny posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług odśnieżny o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz w pług odśnieżny dziobowy o całkowitej szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. Wykonawca winien dysponować również samojezdnym sprzętem mechanicznym do załadunku i wywozu śniegu na pobocze drogi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia od szacunkowego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom wynikającym z panujących warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia od zakresu szacunkowego. Dokładny zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ w formie mapy, która ilustruje zakres zamówienia dla każdej z części..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnianie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę pojazdem o mocy silnika pow. 80kW. W przypadku ciągników lub innych pojazdów na kołach gumowych muszą one posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług odśnieżny o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz w pług odśnieżny dziobowy /mogą być montowane zamiennie/ o całkowitej szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. Wykonawca winien dysponować również samojezdnym sprzętem mechanicznym do załadunku i wywozu śniegu na pobocze drogi. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca przedstawi wykaz posiadanego sprzętu i wyposażenia stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem sytuacji, w której, gdy zmiana przepisów podatkowych skutkowałaby zmianą stawki należnego podatku VAT. W takiej sytuacji cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian, zaś cena brutto zmienia się proporcjonalnie do zmiany stawki należnego podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 1- sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 1- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miejscowości: Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 185 godzin..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miejscowości: Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 338 godzin..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miejscowości: Rywałd, Star Ruda, Czeczewo (w kierunku p. Lamaparskiego), Gołębiewo. Szacunkowy zakres zamówienia w przeliczeniu na godziny robocze: 227 godzin..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj (USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-11-17
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-11-17 12:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6937
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-05 12:27:16