Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KD.271.4.2012.GE

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,,Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński.”  /nr sprawy KD.271.4.2012/.

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,,Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Radzyń Chełmiński.”  /nr sprawy KD.271.4.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ

ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń /woj. kujawsko-pomorskie/

Cena: 66.491,54 zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł  54/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr of.

Nazwa Wykonawcy, adres

Cena

/z pod. VAT/

Ilość uzyskanych punktów

1

EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ

ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń /woj. kujawsko-pomorskie/

66.491,54zł

100

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk

ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin /woj. kujawsko-pomorskie/

95.566,65zł

70

3

Firma Budowlano-Brukarska „JANBRUK”

Grzywna 146, 87-140 Chełmża /woj. kujawsko-pomorskie/

87.330,00zł

76

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)          

-  a/a

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-06-13 09:55
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-13 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-13 10:18