Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KD.271.5.2012.GE

Do wszystkich Wykonawców

    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,, Budowa placu zabaw dla dzieci ,, Dziecięca Kraina Zabaw,, w Dębieńcu.” /nr sprawy KD.271.5.2012/.

 

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,, Budowa placu zabaw dla dzieci ,, Dziecięca Kraina Zabaw,, w Dębieńcu.” /nr sprawy KD.271.5.2012/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Hydro Wielkopolska, Place zabaw, Beata Przepióra

ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina /woj. wielkopolskie/

Cena: 61.377,00zł /słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem zł  00/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr of.

Nazwa Wykonawcy, adres

Cena

/z pod. VAT/

Ilość uzyskanych punktów

1

Fior Sp.z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław /woj. dolnośląskie/

79.811,12zł

77

2

MAGIC GARDEN Daniel Gacek

ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość /woj. kujawsko-pomorskie/

101.239,46zł

61

3

Hydro Wielkopolska, Place zabaw, Beata Przepióra

ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina /woj. wielkopolskie/

 61.377,00zł

100

4

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna  /woj. mazowieckie/

 67.846,44zł

90

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

- adresat (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)          

-  a/a

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-06-15 14:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-05-24 17:24