Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Radzyń Chełmiński, dnia 21.06.2012 r.

MGOPS 271-1/12

 

                                                                                                              Do wszystkich Wykonawców

 

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim (nr sprawy MGOPS 271-1/12).

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429),  informuje, że dnia 18 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej treści:

I.„Dzień dobry,

 proszę o sprecyzowanie, co konkretnie oznacza punkt 2.f. SIWZ cyt. :"Warsztat: Zdrowe życie"(min.10 godz.,/zajęć grupowych/wyjazdowych)"

Proszę o sprecyzowanie o jaki wyjazd chodzi i dokąd?

Czy wyjazd jest konieczny czy jest opcja dla warsztatów?

Co ma zapewnić Wykonawca w ramach wyjazdu?

Czy warsztat ma trwać 10 czy 8 godzin (w załączniku nr 1/B SIWZ podano 8 godzin)”?

II. Szanowni Państwo

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej wymogów stawianych wykonawcom w celu realizacji usługi.

W specyfikacji SIWZ dotyczącej części 1 założyli Państwo, iż:

-szkolenia mają w całości odbyć się w miejscowości położonej maksymalnie 40 km od miejscowości Radzyń Chełmiński.

Wśród zamawianych przez Państwa szkoleń istnieją takie, na które ośrodki szkoleniowe muszą posiadać specjalne pozwolenia z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  z Warszawy i szkolenia te mogą odbyć się w miejscu zatwierdzonym przez w/w Instytut. Mowa tu o szkoleniach na - Montera rusztowań budowlano montażowych metalowych.

Szkolenie Operator Żurawia Wieżowego, też wymaga posiadania specjalnej zgody z Urzędu Dozoru Technicznego.

Prawo Zamówień Publicznych, wg którego została przygotowana treść SIWZ stanowi, iż wszystkie przygotowania i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia muszą odbywać sie przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równym traktowaniu wykonawców, a co z tym związane musza dać szansę każdemu, kto chciałby w postępowaniu uczestniczyć.

Z rozeznaniu na rynku szkoleń, które dokonali Państwo na etapie przygotowania treści SIWZ, zgodnie z założeniami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, powinni Państwo posiadać informację, iż stawiane przez państwa kryterium (40 km od miejscowości Radzyń Chełmiński) spełnia tylko jeden ośrodek szkoleniowy z Grudziądza (nazwa firmy została usunieta).

Na realizację szkoleń "Montażysta rusztowań Budowlano Montażowych" oraz "Operator Żurawia Wieżowego" ośrodki muszą mieć specjalne pozwolenia, nie ma innego ośrodka, który złożyłby konkurencyjną ofertę, a tym samym określając takie założenia nie dopuszczają Państwo do udziału w postępowaniu innych wykonawców np. mogących utworzyć konsorcja.

Najbliżej miejscowości Radzyń Chełmiński, kursy wymieniowe przez Państwa w utworzonym konsorcjum, może zrealizować ośrodek szkoleniowy z miejscowości Iława, oddalonej od Radzynia Chełmińskiego o 65 km.

Uprzejmie prosimy o zmianę treści SIWZ określając miejsce realizacji zamówienia, zwiększając promień kilometrów od miasta Radzyń Chełmiński, dając tym samym możliwość udziału w postępowaniu innym wykonawcom, a nie jak dotąd tylko jednemu - oraz wydłużenie terminu składania ofert.

Z uwag na fakt, iż przed Prokuraturą Rejonową w Grudziądzu toczy się postępowanie w sprawie ustawiania przetargów przez firmę (nazwa firmy została usunięta)  niniejsze pismo do wiadomości otrzymują:

1. Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Słowackiego 114

87-100 Toruń

 

III. Zapytanie dotyczy 2. części zamówienia – Usługi w zakresie realizacji Palu. 

W punkcie f podajecie Państwo, że sesja „Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci” ma być zrealizowana w formie wyjazdu.

Proszę o doprecyzowanie:

 1. dokąd ma odbyć się wyjazd?
 2. co dokładnie ma zapewnić Wykonawca w trakcie wyjazdu?
 3. czy ma być to wyjazd jedno - czy dwudniowy?
 4. ile wszystkich osób ma uczestniczyć w wyjeździe

IV. …zwraca się z prośbą o uściślenie miejsc, w których mogłyby odbywać się szkolenia wyjazdowe:
- Warsztat "zdrowe życie"
- Sesja "jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci".
Czy te zajęcia będą obejmowały noclegi?
Proszę także o wyszczególnienie, w których dokładnie szkoleniach z cz. II będą brały czynny udział dzieci 8 kobiet.
Jeśli jest taka możliwość to proszę także o sprecyzowanie, co dokładnie rozumiecie Państwo poprzez określenie 'warsztat zdrowe życie'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA

Ad. I. Pod pojęciem „Warsztat: Zdrowe życie” Zamawiający rozumie zajęcie grupowe wyjazdowe promujące zdrowy tryb życia, tj. uprawiania sportów, lub rekreację przez sport. Mogą to być wyjazdy do parków wodnych, solanek, itp. centrów rekreacji promujących zdrowe nawyki. W trakcie wyjazdu ma się odbyć pogadanka na temat „zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki. Dojazd nie powinien przekraczać 100 km w jedną stronę od miejscowości Radzyń Chełmiński. Warsztat powinien odbyć się w formie wyjazdu, gdyż tak przewiduje wniosek o dofinansowanie projektu, wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi oraz pełne wyżywienie (pkt. 15 SIWZ -  Liczba wszystkich osób które będą uczestniczyć  w wyjeździe wynosi maksymalnie  27). Czas dojazdu do miejsca realizacji warsztatów nie jest wliczany do czasu zajęć, który łącznie nie może być krótszy niż 10 godz.)

Warunki realizacji opisane są w punkcie 3 SIWZ w części dot. zasad i warunków dot. realizacji zamówienia w szczególności w pkt. 15).

Warsztat ma trwać 10 godzin, jak określono w SIWZ, cyfra „8” w zał. 1/B – formularzu ofertowym dla części drugiej zamówienia dotyczy liczby uczestników szkolenia/kursu/warsztatu nie zaś liczby godzin.

 

Ad. 2. Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu, jak i warunki realizacji przedmiotowego zamówienia kierował się zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.  i nie było jego celem ograniczenie konkurencyjności w jakikolwiek sposób. Argumentacja wykonawcy zawarta                    w zapytaniach z dnia 19.06.2012r.  nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym, ponieważ fakt realizacji zamówienia w oddaleniu 40 km od siedziby zamawiającego, nie ogranicza możliwości udziału wykonawców mających siedzibę w większej odległości,                         a precyzuje jedynie miejsce prowadzenia usług, będących przedmiotem zamówienia. Określając w/w promień w jakim miałby odbywać się omawiane usługi, Zamawiający miał na względzie korzystne warunki szkolenia osób w nim uczestniczących. Dojazd na zajęcia, który zajmowałby kilka godzin, utrudniałby maksymalne wykorzystanie zajęć przez uczestników, którzy większość czasu spędzaliby w drodze na i ze szkolenia/kursu, skutkując zmęczeniem i brakiem koncentracji. Mając jednak na względzie stanowisko Wykonawcy, oraz zakładając, iż Wykonawca może mieć możliwości zapewnienia szybkiego i sprawnego transportu, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ /jak niżej/ w omawianym zakresie, zwiększając promień z 40 km do 100 km. Przy czym czas dowozu uczestników szkolenia nie może być wliczany do czasu samego szkolenia/warsztatu czy kursu. 

 

Ad . 3  Zamawiający nie określa jednoznacznie miejsca wyjazdu. Dojazd nie powinien przekraczać 100 km w jedną stronę od miejscowości Radzyń Chełmiński. Warsztat powinien odbyć się w formie wyjazdu jednodniowego, gdyż tak przewiduje wniosek   o dofinansowanie projektu, wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi oraz pełne wyżywienie (pkt. 15 SIWZ - Liczba wszystkich osób które będą uczestniczyć w wyjeździe wynosi maksymalnie  27 ).  Czas dojazdu do miejsca realizacji warsztatów nie jest wliczany do czasu zajęć, który łącznie nie może być krótszy niż 10 godz.). 

Warunki realizacji opisane są w punkcie 3 SIWZ w części dot. zasad i warunków dot. realizacji zamówienia w szczególności w pkt. 15).

Ad. 4 wyjaśnienie w pkt. Ad.1

 

 

Dzieci 8 kobiet będą brały czynny udział w zajęciach wyjazdowych: „Warsztat zdrowe życie”  oraz „Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowywaniem dzieci”

 

 

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

W punkcie 3 Zasady i warunki  dotyczące  realizacji obu części zamówienia /z wyłączeniami/ było

1)    Zapewnić dowóz uczestników szkoleń/kursów, w tym osób niepełnosprawnych spod budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim  na miejsce szkoleń/kursów, jak również powrót z miejsca szkolenia przed budynek siedziby MGOPS w Radzyniu Chełmińskim. Szkolenia/kursy powinny odbywać się nie dalej niż w odległości 40 kilometrów od  Radzynia Chełmińskiego /dot.  części 1, natomiast jeśli chodzi o część 2 – wszystkie zajęcia mają odbywać się w Radzyniu Chełmińskim, wykonawca ma obowiązek zapewnić salę wykładową we własnym zakresie np. wynająć/.

Po modyfikacji SIWZ jest Zasady i warunki  dotyczące  realizacji obu części zamówienia /z wyłączeniami/:

Zapewnić dowóz uczestników szkoleń/kursów, w tym osób niepełnosprawnych spod budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim  na miejsce szkoleń/kursów, jak również powrót z miejsca szkolenia przed budynek siedziby MGOPS w Radzyniu Chełmińskim. Szkolenia/kursy powinny odbywać się nie dalej niż w odległości 100 kilometrów od  Radzynia Chełmińskiego /dot.  części 1, natomiast jeśli chodzi o część 2 – wszystkie zajęcia mają odbywać się w Radzyniu Chełmińskim, wykonawca ma obowiązek zapewnić salę wykładową we własnym zakresie np. wynająć z wyłączeniem zajęć wyjazdowych: tj. e) Warsztat: „Zdrowe życie” oraz f) sesji „Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci”

Analogiczne zmiany wprowadzone zostają do wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2012 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:45. Tym samym zmienia ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie sekcji IV.4.4) było Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

Po zmianie jest Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

drukuj (INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-06-21 07:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-03 12:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22