Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA

Radzyń Chełmiński, dnia 26.06.2012 r.

MGOPS 271-1/12

 

                                                                  Do wszystkich Wykonawców

 

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

ORAZ O ZMIENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim (nr sprawy MGOPS 271-1/12).

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429),  informuje, że dnia 25 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej treści:

Czy do każdego szkolenia musi być doświadczenie co najmniej jednego kursu i czy do każdego muszą być referencje, list etc.  jeżeli co najmniej do trzech to wszystko byłoby ok, a tak możemy nie mieć np. do operatora żurawia referencji, a firma wykonuje takie szkolenia na co  dzień”

WYJAŚNIENIA

W punkcie 5.1 SIWZ w ppkt. 2) pojawił się błędny zapis dot. wymogu 3 szkoleń, który był niespójny z dalszym zapisem tego punktu oraz punktem 6. SIWZ.  W zakresie doświadczenia wykonawca winien przedstawić wykaz co najmniej po jednym kursie/szkoleniu w zakresie wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie /min. po jednym kursie/szkoleniu z n/w zakresu/. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie usługi dot. przedmiotu zamówienia obejmujące przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu szkoleń/ kursów n/w:  a) kurs profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych, b)  kurs manicure paznokci i wizaż, c) kurs  Kadry i płace/księgowość  d) kurs florystyka i bukieciarstwo e) operator żurawia wieżowego  f) kurs montażysta rusztowań  g ) kurs opiekun osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych, h) kurs "Spawanie metodą MAG i)kurs kierowca wózków jezdniowych j)  zajęcia z doradcą zawodowym, k) trening kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z psychologiem.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

W punkcie 5.1.było ► W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 3 kursów/szkoleń w zakresie (….).

Po modyfikacji SIWZ jest ► W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi wykaz kursów/szkoleń nie mniej niż po jednym kursie szkoleniu w zakresie (….).

Przed modyfikacją: poz. 1-6, po modyfikacji załącznika formularza ofertowego 1/B dodaje się poz. 7, tak aby była spójna z opisem przedmiotu zamówienia tj.:

 

 

Lp.

Nazwa usługi szkolenia/kursu

Ilość osób

Cena jedn. netto za 1 osobę

Wartość netto   /PLN/

Stawka podatku VAT /%/

Wartość podatku VAT /jeżeli dot./*

Wartość  /brutto/

/PLN/

1.

„Asertywność” treningi kompetencji i umiejętności społecznych

8

 

 

 

 

 

2.

„Efektywne radzenie sobie ze stresem”

8

 

 

 

 

 

3.

„Radzenie sobie ze złością”

8

 

 

 

 

 

4.

„Autoprezentacja”

8

 

 

 

 

 

5.

Warsztat: „Zdrowe życie”

8

 

 

 

 

 

6.

Sesja „Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci”

8

 

 

 

 

 

7.

„Aktywne formy poszukiwania pracy”

8

 

 

 

 

 

 

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 03.07.2012 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:45. Tym samym zmienia ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie sekcji IV.4.4) było Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

Po zmianie jest Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2012 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-06-26 12:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-26 13:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15848
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22