Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim (nr sprawy MGOPS 271-1/12).

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429),  informuje, że dnia 25 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej treści:

Dotyczy  pkt.5.1.3. Piszecie Państwo , że oferent składający ofertę na drugą część zamówienia winien wskazać w wykazie pedagoga-terapeutę /sesja: "Jak być rodzicem, jak radzić sobie  z wychowaniem dzieci", z zakresu kompetencji rodzicielskich. Ponadto osoby wymienione w wykazie powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia kursów oraz doświadczenie zawodowe w zakresie specyfiki danego kursu/szkolenia.

Postuluję zmianę w SIWZ polegającą na poszerzeniu listy szkoleniowców, którzy mieliby poprowadzić zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich o takie specjalności jak pedagog, psychopedagog i psycholog. Zawężanie jedynie do pedagoga-terapeuty jest niezgodne zarówno z zasadą konkurencyjności jak i prawem polskim, które nigdzie nie wykazuje, że zajęcia o wychowywaniu dzieci dla rodziców może prowadzić tylko pedagog-terapeuta. Poza tym pedagog-terapeuta przede wszystkim pracuje z dziećmi, a więc pozyskanie do wykonania zamówienia takiego pedagoga-terapeuty, który ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z rodzicami o wychowaniu jest bardzo trudne i może wskazywać, że preferujecie tę firmę, która taką właśnie osoba dysponuje.

WYJAŚNIENIA

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż wymóg dysponowania osobą pedagoga-terapeuty nie stanowi naruszenia zasady konkurencyjności, jak również zasady równego traktowania wykonawców określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /z poźn. zm./ Nie można uznać że wymóg dysponowania osoba o wykształceniu pedagog-terapeuta jest warunkiem wygórowanym, nie jest to rzadko spotykana specjalnością na rynku pracy. Ponadto Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b, który to zapis zawarto również w SIWZ, przy realizacji zamówienia może polegać na zasobach innych podmiotów również w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczony wykonawca skorzystał z zasobów innych podmiotów lub z innym wykonawca złożył ofertę wspólną. Zamawiający określił w/w wymóg kierując sie zasada uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów , jak również mając na uwadze spójność całości programu oraz zawarte we wnioskach o dofinansowanie warunki realizacji przedmiotowego zamówienia, które nie mogą podlegać dowolnym modyfikacjom. Wykonawca nie może oczekiwać, iż Zamawiający będzie dostosowywał warunki udziału w postępowaniu, ponieważ dany wykonawca nie ma możliwości samodzielnej realizacji zamówienia i nie jest zainteresowany korzystaniem z zasobów innych podmiotów, na co zezwala w/w ustawa. W związku z powyższym kwestionowane     w zapytaniu zapisy SWIZ pozostają bez zmian.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-06-27 14:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-27 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22