Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim (nr sprawy MGOPS 271-1/12).

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429),  informuje, że dnia 25 czerwca 2012 r. wpłynęły zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej treści:

Dotyczy MGOPS 271/12 – ogłoszenie o przetargu „Aktywna Integracja w Radzyniu Chełmińskim”.

W odpowiedzi na Państwa wyjaśnienia dotyczące kompetencji szkoleniowców realizujących szkolenia przez pedagoga – terapeutę do realizacji szkolenia  - „Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci” oświadczamy, że Państwa wyjaśnienia nie są wystarczające. W żaden sposób Państwo nie udowadniają potrzeby właśnie takiego szkoleniowca. MGOPS w Radzyniu Chełmińskim nie jest odpowiednią instytucją, która by miała wskazywać na kwalifikacje szkoleniowców co do specjalizacji szczegółowej, podejrzewam, że Państwo nie konsultowaliście tej kwestii z najbliższym Uniwersytetem działającym w zakresie Pedagogiki i ten nie zainspirował Państwa do postawienia takich warunków, gdyż byłoby to jawne łamanie prawa. Wg. Ustawy podejmującej warunki szkolnictwa, szkoleń i kwalifikacji osób – nauczycieli lub szkoleniowców – nie istnieje zapis, aby z rodzicami dzieci objętych opieką społeczną - zajęcia prowadzili  pedagodzy – terapeuci. Z naszej wiedzy wynika, że dzieci nie są umysłowo chore, czy posiadające defekty innego rodzaju, wymagające terapeutycznego podejścia szkolonych rodziców – zresztą rodziców częstokroć bez wykształcenia i nie będących w stanie przyswoić w tak krótkim szkoleniu problematyki terapeutycznej, aby stawiać szkoleniowcom takie wymagania.

 

Najlepszymi szkoleniowcami w takich dziedzinach są absolwenci kierunków pedagogika specjalna – a specjalności to – resocjalizacja, oligofrenopedagogika, rewalidacja itp. Podobne kwalifikacje posiadają psycholodzy i psychopedagodzy.

 

Natomiast Państwa wymóg wydaje się typowo intencjonalny, zawężający wachlarz instytucji szkoleniowych nie posiadających takiego typu specjalisty, zresztą nie doprecyzowaliście Państwo o jaką terapię chodzi? Czy o behawioralną, czy o ergoterapię, socjoterapię, arterapię czy inne. Wynika  z tego, że nie mają Państwo ścisłej wiedzy w tej tematyce, ale być może skonstruowali Państwo tak zamówienie, aby preferować jedną z firm szkoleniowych, która posiada jakiegoś pedagoga – terapeutę, co nie będzie trudne do ustalenia.

 

W związku z tym prosimy o ponowne przeanalizowanie tej kwestii i naniesienie odpowiednich zmian w specyfikacji, aby nie byli Państwo narażeni na posądzenie o zmowę przetargową.

WYJAŚNIENIA

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający ponownie informuje, iż wymóg dysponowania osobą pedagoga-terapeuty nie stanowi naruszenia zasady konkurencyjności, jak również zasady równego traktowania wykonawców określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /z poźn. zm./ , ponadto wykonawca nie jest uprawniony do kwestionowania wymogów, które zostały postawione przez zamawiającego gdyż nie jest stroną w postępowaniu.

Zarzut wykonawcy pod adresem zamawiającego, iż konstruując warunki udziału w postępowaniu                    w zakresie dysponowania osobą z kwalifikacjami pedagog terapeuta są całkowicie bez podstawne. Wymóg posiadania pedagoga – terapeuty do przeprowadzenia  w/w szkolenia jest powszechnie spotykane. Kierowanie pod adres zamawiającego zarzutów a nawet gróźb, iż postępowanie przetargowe jest z góry zaplanowane jest całkowicie bez zasadne i nie stosowne.

W związku z powyższym kwestionowane   w zapytaniu zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-06-29 15:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 15:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22