Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

III przetarg ustny nieograniczony

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,80 m2 położonego w miejscowości Radzyń Wieś 5 , obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr 107

o pow. 1400 m2 , składający się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki położony na parterze budynku , zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00025302 /0 .Do lokalu przynależą piwnica o pow. 8,15 m 2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m 2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz cześci budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .Lokal znajduje się w budynku w którym mieści się świetlica wiejska.

Lokal wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .Dla nieruchomności brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmińśki , działka figuruje jako MN - obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy usługowej , drobnej wytwórczości o charakterze nieuciązliwym .

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi : 30.240, 00 zł. brutto .

(słownie : trzydzieści tysiecy dwieście czterdzieści złotych ).

Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 20 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu gotówki

w wysokości 4.000,00 zł. ((słownie: cztery tysiace złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 02.04.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu Mi G Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać imię , nazwisko i adres wpłacającego /wpłacających / oraz umieścić dopisek wskazujący oznaczenie i położenie lokalu , którego wpłata dotyczy. Minimalne postąpienie nie może wyniesć mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258 ,30 zł. oraz

koszty sporządzenia i przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach

od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 13:00.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 29 .11. 2012 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 12.02.2013 r.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG , telefon kontaktowy (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 06.03 .2013r.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-03-06 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12624
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 11:14