Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Nieruchomość na sprzedaż

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w

Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu

o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własnośc mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzń Chełmiński nieruchomość położona jest na terenie " MN obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z możliwością zabudowy usługowej " Działka podłączona jest do infrastruktury technicznej t.j. energii elektrycznej i wody .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławacza nieruchomości wynosi 34.849,59 zł. zawiera 23% stawkę podatku VAT . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 400 zł.

W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu (PLN), przelewem na konto Urzędu Miasta iGminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński,

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 28.08.2015 r. w wysokości

4.200,00 zł. (słownie:cztery tysiące dwieście złotych ) Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu MiG. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia,unieważnienia, odwołania,roztrzygnięcia przetargu na wskazane konto przez uczestników przetargu .

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport, pełnomocnicy, pełnomocnictwo do uczestnicwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego) , w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą , aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej , NIP oraz ewentualne pełnomocnictwa , małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka .

W przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę będacą cudzoziemcem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 , Nr 167 , poz. 1758 późn. zm.) .

Przetarg odbędzie się dnia 02.09.2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG przez pracowników urzędu, pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 29.07.2015 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-08-03 10:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3755
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-04 15:04