Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 445 o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,działka jest nieuzbrojona .

Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.922,37 zł. w tym 23% podatku VAT.

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż działki rolnej :

Nr 108/1 o pow. 1.2200 ha , KW TO1W/00026472/9 położonej  w Gołebiewie gm. Radzyn Chełmiński . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/48/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.04.2011 r. w/w działka oznaczona jest synmbolem 1R - tereny rolnicze . Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Częściowo znajduje się w strefie oddziałaywania elektrowni wiatrowych z zakazam lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 29.402,00 zł .

Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w wysokości 240,00 zł. do każdej działki, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 138/1 o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy III a

KW TO1W /00025304/4 . Działka zabudowana jest budynkiem o pow. 54m2 byłego sklepu GS położona w miejscowości Radzyń Wieś, obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński .

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w Gminie Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/206/13 r Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 08.03.2013r.

teren zabudowy zagrodowej .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławacza nieruchomości wynosi 24.627,06 zł. w tym 23% podatku VAT .

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 550 zł.

Nieruchomości zbywane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości:

2.200,00 zł. (słownie:dwa tysiące dwieście złotych) na działkę Nr 445 ,

4.000,00 zł.słownie cztery tysiace złotych na działkę Nr 108/1 .

3.200,00 trzy tysiące dwieście złotych na działkę Nr 138/1.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 04. 09.2014r .Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie

numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód tożsamości , pełnomocnictwa należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 10.09.2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 20 w kolejności zawartej w ogłoszeniu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 05.08.2014 r.

 


 


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-08-05 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 92732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-08 10:39:30