Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

603774-N-2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-29 12:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-10-29
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-06 godz. 09:00
Oznaczenie: 603774-N-2020
Szczegółowa informacja:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111865500000, ul. pl. Towarzystwa Jaszczurczego  9 , 87-220  Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6886087, 6886001, e-mail przetargi@radzynchelminski.eu, faks 566 886 087.
Adres strony internetowej (URL): bip.radzynchelminski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.radzynchelminski.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.radzynchelminski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, sekretariat - pok. nr 1.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Numer referencyjny: KD.271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SWIZ/, a w szczególności we wzorze umowy stanowiącym zał. do niniejszej SIWZ. Dostarczany opał musi odpowiadać parametrom określonym w tabeli poniżej. L.p. Przedmiot Zamówienia Parametry przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień CPV j.m. Szacunk. Ilość 1 Eko Miał węglowy » wymiary ziarna 3-31,5 mm » zawartość popiołu do 12% » wartość opałowa w stanie roboczym nie mniej niż 24MJ/kg » zawartość siarki do 0,9% » wilgotność do 12% 09-11-10-00-0 tona 250 2 Ekogroszek » wymiary ziarna 5-25 mm » zawartość popiołu do 8% » wartość opałowa w stanie roboczym nie mniej niż 25MJ/kg » zawartość siarki do 0,6% » wilgotność do 10% 09-11-10-00-0 tona 370 3 Pellet drzewny (workowany) » granulacja 5-7 mm » zawartość popiołu do 5% » wilgotność do 10% » wartość opałowa w stanie roboczym nie mniej niż 17MJ/kg 09-11-14-00-4 tona 10 2. Warunki i zasady realizacji zamówienia: 1) Przewidywane terminy dostaw: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego). Zamawiający przewiduje dostarczenie ok. 150 ton Eko miału węglowego i 300 ton Ekogroszku transportem powyżej 20 ton, a pozostałą ilość Eko miału węglowego i Ekogroszku, transportem nie większym niż 10 ton. Pellet drzewny dostarczony będzie w dostawach nieprzekraczających 500 kg jednorazowo. 2) Eko miał węglowy będzie dostarczany do kotłowni przy ul. Sady oraz świetlicy wiejskiej w Szumiłowie i w Rywałdzie, Ekogroszek dostarczany będzie do kotłowni przy ulicy Fijewo, kotłowni w budynku OSP i UMiG w Radzyniu Chełmińskim. Pellet drzewny dostarczony będzie do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Zielnowie. W/w opał dostarczany będzie transportem samochodowym samowyładowczym wyposażonym w urządzenia zabezpieczające opał przed wpływem warunków atmosferycznych, które mogłyby skutkować utratą przez opał walorów użytkowych. Wykonawca zapewni dowóz przedmiotu zamówienia w takim stanie, aby umożliwiał natychmiastowy wyładunek szczególnie w okresie zimowym. 3) Ilość i częstotliwość składania zamówień zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 4) Termin oraz wielkość dostaw uzgadniana będzie za pośrednictwem zamówienia wysłanego faksem, pocztą elektroniczną lub złożonego telefonicznie. 5) Wykonawca zrealizuje dostawy w nieprzekraczalnym terminie zadeklarowanym w ofercie, licząc od następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. 6) Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00-14.00. 7) Należność za każdą z dostaw będzie uiszczana w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę przelewem na rachunek Wykonawcy. 8) Ilości Eko miału węglowego, Ekogroszku i Pelletu podane w tabeli jak i w formularzu ofertowym należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania końcowej łącznej ilości zamawianego towaru do 20% od ilości szacunkowej podanej w SIWZ. Wykonawca, w takiej sytuacji nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń finansowych ani prawnych. 9) Przy każdej dostawie Eko miału węglowego i/lub Ekogroszku i/lub Pelletu Wykonawca będzie dostarczał dokument dostawy oraz świadectwo jakości dostarczanej partii towaru wystawione przez uprawniony podmiot. Dokument dot. jakości towaru będzie zawierał wyniki badań dotyczące: w przypadku Eko Miału węglowego i Ekogroszku - wartości opałowej, wilgotności oraz zawartości w nim popiołu i siarki (zgodnie z tabelą), w przypadku Pelletu drzewnego - wartości opałowej, wilgotności oraz zawartości w nim popiołu (zgodnie z tabelą) . Brak powyższych dokumentów, lub dostarczenie dokumentów niepoprawnie sporządzonych może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii Eko miału węglowego i/lub Ekogroszku i/lub Pelletu. 10) Każda partia dostarczonego towaru będzie ważona w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy/lub kierowcy działającego w imieniu Wykonawcy, na wadze wskazanej przez Zamawiającego. Koszt ważenia będzie pokrywał Zamawiający. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego Eko miału węglowego i/lub Ekogroszku i/lub Pelletu w terminie do 30 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości opałowej opału oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności. W przypadku, gdy wyniki analizy potwierdzą, iż dostarczony Eko miał węglowy i/lub Ekogroszek i/lub Pellet nie odpowiada parametrom określonym w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzonej analizy i potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. W przeciwnym razie w/w koszty pokrywa Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany wymienić reklamowaną partię opału w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia. Zamawiający dopuszcza jednokrotną wymianę reklamowanej dostawy partii opału. W przypadku, gdy wymieniona partia opału ponownie nie spełni parametrów określonych w umowie i w SIWZ, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto. 12) Po dostarczeniu przez Wykonawcę opału na miejsce składu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub kierowcy (działającego w imieniu Wykonawcy), każdorazowo pobrane zostaną próbki z przywiezionego opału: kierowca otrzyma jedną próbkę opału dla Wykonawcy a dwie pozostałe - dla Zamawiającego (jedna do przeprowadzenia badań i druga rozjemcza). Próbki zostaną opisane datą dostawy oraz rodzajem dowiezionego opału i zostaną złożone w zaplombowanym opakowaniu (uniemożliwiającym jego otwarcie bez naruszenia opakowania). Zamawiający zapewni opakowania do pobierania prób dostarczonego opału. Próbki będą badane w akredytowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. 13) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia, dostawy przedmiotu zamówienia o innych parametrach niż określone w SIWZ i projekcie umowy. 14) Zamawiający wymaga, aby dostarczany Eko miał węglowy, Ekogroszek i Pellet spełniały wymogi określone przez Polskie Normy. 15) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 września 2017 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.) jest zwolniony z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. 16) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami. 17) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09111400-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2021-01-01

2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do oferty wykonawca dołącza: 1. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 tytułem: „Wadium – „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w zamkniętej osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego /w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński/ w sekretariacie, pok. Nr 1 z dopiskiem „dokument wadialny” oraz nazwą przedmiotu zamówienia. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni tj. termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 oraz 4a ustawy Pzp. 4. Zatrzymanie i zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zaś ceny jednostkowe brutto, jak i cena za całość przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT oraz ilości dostarczonego opału po wejściu w życie nowych przepisów. - zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych. Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach; - zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa uczestniczącego w realizacji umowy; - wystąpienia siły wyższej; Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. Zmiany określone powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krystian Sumiński, adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, telefon 56 6886001 w. 157, e-mail: kryzys@radzynchelminski.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”, nr sprawy KD.271.9.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-10-29 12:11
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-06 11:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.9.2020.GE
Szczegółowa informacja:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 06.11.2020 r. godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego :
  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;
 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 413 772,00zł.
 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Czas dostawy

Warunki płatności

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6,

60-648 Poznań

/woj. wielkopolskie/

402.640,50zł

Od 01.01.2021r.

do 31.12.2021r.

 

2 dni

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

2.

 

Firma Handlowa

„Węglopol”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka Jawna
ul. Olsztyńska 89,

87-100 Toruń

/woj. kujawsko- pomorskie/

305.079,00zł

Od 01.01.2021r.

do 31.12.2021r.

 

2 dni

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

3.

 

BDG GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gajowa 99/40,

85-717 Bydgoszcz

/woj. kujawsko-pomorskie/

317.244,67zł

Od 01.01.2021r.

do 31.12.2021r.

 

2 dni

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-11-06 11:21
wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-10 11:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: KD.271.9.2020.GE
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na
dostawy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto
i Gminy Radzyń Chełmiński.”
/nr sprawy KD.271.9.2020/.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.” /nr sprawy KD.271.9.2020/.

 

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2:

 

Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka Jawna

ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń /woj. kujawsko- pomorskie/

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

- zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta w/w Wykonawcy jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena i czas dostawy – 100,00 pkt.

 

Następujący wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu i uzyskał pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium cena i czas dostawy

 

Cena

Czas dostawy

Łączna punktacja

1

WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań /woj. wielkopolskie/

45,46 pkt

40 pkt

85,46 pkt

2

Firma Handlowa „Węglopol”

Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka jawna

ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń /woj. kujawsko- pomorskie/

60 pkt

40 pkt

100 pkt

3

BDG GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gajowa 99/40, 85-717 Bydgoszcz /woj. kujawsko-pomorskie/

57,70 pkt

40 pkt

97,70 pkt

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-11-10 11:11
[drukuj]