Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

przetarg działki Zakrzewo

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023433/3 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa,IVb,ŁIV,W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.509,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych).

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/29 o pow. 0,2738 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023435/7 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa IVb, Ls IV i W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne.Na działce znajduje się słup elektryczny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.555,00 zł. słownie ( osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.500,00 zł. ( słownie: dwatysiące pięćset złotych ) na każdą działkę oddzielnie w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 21 .08.2013r.

Wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu . Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatów szacunkowych w wysokości 250,00 zł. za każdą działkę.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 26.08.2013 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 6886010 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.


 Radzyń Chełmiński, dnia 11.07.2013 r.

drukuj (przetarg działki Zakrzewo)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2013-07-11 10:12
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-11 10:14

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-07-11 10:14 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 09:41