Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

 

                                                                               Radzyń Chełmiński, dnia 21.10.2009 r

BPK-7331-S-05/09/2008/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. / , art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./ i w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 )

p o d a j ę   d o p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i ,

że na wniosek inwestora NOWA ENERGIA Sp. Z o.o. ul. Balladyny 17,81-524 Gdynia wszczęto i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Radzyń-Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zespołu 10 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach Nr 6 i 199/1 w obrębie geodezyjnym Janowo, działka Nr 407/1 obręb geodezyjny Radzyń Miasto oraz działkach Nr 39, 36, 26/8, 104/2, 2/3 obręb geodezyjny Radzyń-Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania Inwestor złożył w tut. Urzędzie uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport udostępniony jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pok.5 w godz. pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. 5, w godz. pracy Urzędu , tel. 056 6886087 wew..33


W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informację o środowisku i jego ochronie www. bip.radzynchelminski.pl zamieszczono dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz niniejsze obwieszczenie.

 

 Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji PublicznejRadzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń w Radzyniu Wsi, Radzyniu Wybudowaniu .


                                                 Burmistrz  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                  Krzysztof Chodubski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
    data wytworzenia: 2009-10-21
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-10-21 12:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-21 12:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188897
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29