Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I przetarg ustny ograniczony : na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 - obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 o pow. 0,0966 ha, rodzaj użytku Bp , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026457/8 , położonej w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , obręb 10 Rywałd . Nieruchomość wolna jest od długów i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Działka dotychczas użytkowana ogrodniczo – rekreacyjnie . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. tereny określony jako strefa mieszkalno – usługowa . Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 5 listopada 2015 r. na budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego .Działka posiada dostęp do drogi publicznej, jest nieuzbrojona .

Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa o szerokości 3 m wzdłuż działki, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do nieruchomości 124/12 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oraz nieodpłatna służebność prawa dostępu do budynku, położonego na nieruchomości nr 124/14 pasem o szerkości 3 m wzdłuż budynku ,

w celu wykonania niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych na budynku . Przetarg ogranicza się dla właścicieli nieruchomości przyległych ze zbywaną nieruchomością ,

w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.133,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote ) plus 23% podatku VAT. tj brutto 16.153,59 zł.

Ustala się wadium w wysokości : 2.600,00 zł.( słownie: dwa tysiące sześćset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Osoby chcące wziąć udział w przetargu winni zgłosić swoje uczestnictwo w sekretariacie urzędu, pokój Nr 1 do dnia 17.09.2018 r. wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium i potwierdzeniem posiadania tytułu własności nieruchomości sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością .

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numer działki , na którą wpłaca się wadium.

Nabywca zobowiązany bedzie zapłacić do dnia zawarcia umowy koszt sporządzenia operatu szacunkowego .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty, pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby będące w związku małżeńskim w przypadku nieobecności współmałżonka na przetargu wini przedłożyć oświadczenie współmałżonka o tym, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości przez współmałżonka po cenie wylicytowanej w przetargu .

Przetarg odbędzie się dnia 20.09.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2018 r.


 


 

 

drukuj (I przetarg ustny ograniczony : na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 - obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński)

  • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
    data wytworzenia: 2018-08-17
  • opublikował: Anna Klimek
    data publikacji: 2018-08-28 09:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206302
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661652
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl