Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogloszenie o zamówieniu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejsco

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane: przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo.
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.07.2011 r. pod numerem: 189833 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: wykonanie 2 zadań pn: 1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki gmina Radzyń Chełmiński w następującym zakresie: - czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - 2560.00 m2; - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 8 cm, na długości 800.00 m i szerokości 3,00m. (204,80 m3); - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5/8 w ilości 8.0 dm3-m2 na długości 800.00m. i szerokości 3,00m.(2400 m2); - regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym 2/5 w ilości 6dm3-m2. - 2400 m2; - wykonanie poboczy obustronnie o szerokości po 1,00m z tłucznia kamiennego 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 5,00cm na długości 800.00 m.(1600 m2). 2. Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej nr 041607C , dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo, km. 0+000 do km 0 + 355 w następującym zakresie: - oczyszczenie mechaniczne podbudowy - 1105,50 m2; - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg-m2 - 1105,50m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3cm.(warstwa ścieralna) - 1070,00m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna) - 1070 m2; - roboty ziemne ( przy podbudowie) - 21,00m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II. - 70,00m2; - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm. - 70,00m2; - podbudowa z kruszywa naturalnego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność 5 - 70,00m2..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.28-3, 45.23.31.42-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 27 lipca 2011 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert niżej opisanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. przynajmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu przebudowy drogi poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego o gr. min. 8 cm po zagęszczeniu i podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi grysem bazaltowym oraz emulsją niemodyfikowaną przy użyciu kombajnu drogowego, której wartość wynosiła min. 120.000,00 zł brutto - oraz jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie-modernizacji drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwy ścieralnej o łącznej grubości min. 7 cm, której wartość wynosiła min. 120.000,00 zł brutto. Wykonawca załączy do oferty wykaz robót podając ich rodzaj robót, ich wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. w formie listów referencyjnych). W załączonych referencjach należy potwierdzić wykonanie co najmniej dwóch zadań w żądanej technologii określonej w ofercie. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- W zakresie dysponowania potencjałem technicznym, Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje niżej wymienionym sprzętem tj. - koparka podsiębierna - min. 1 szt.; - walec stateczny samojezdny 10t - min. 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny - min. 1 szt. - ubijak spalinowy - min. 1 szt. - samochód samowyładowczy 5t - min. 1 szt. - samochód samowyładowczy 10t - 15t - min. 2 szt. - rozkładarka mas bitumicznych - min. 1 szt. - kombajn drogowy - min. 1 szt. - stacjonarna wytwórnia mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym, powinna zapewniać warunki ochrony środowiska i produkcję nie mniejszą niż 80 ton/h. (wytwórnia mas bitumicznych- lokalizacja powinna umożliwiać transport masy asfaltowej od załadunku do rozładunku zapewniającym zachowanie wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.) Wykonawca może wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji. Jeżeli wykonawca nie dysponuje wytwórnią mas bitumicznych, zamawiający dopuszcza zakup mieszanki mineralno - bitumicznej. Wytwórnia mas bitumicznych, z której będzie dostarczana mieszanka (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 45 km od miejsca wbudowania, przy czym dopuszcza się większą odległość od miejsca wbudowania pod warunkiem jednak, że czas liczony od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do chwili rozpoczęcia wbudowania mieszanki nie przekracza 2 (dwóch) godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki. Na potwierdzenie dysponowania w/w sprzętem wykonawca wraz o ofertą złoży stosowny wykaz stanowiący załącznik do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami, posiadającymi wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia w danej specjalizacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, który legitymuje się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót drogowych nie krótszym niż 3 lata. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca wraz z ofertą przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Kosztorys ofertowy, dowód wpaty wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński woj. kujawsko-pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński iwoj. kujawsko-pomorskie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                                   Burmistrz
                                                                                 Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
                                                                                z up. Z-ca Burmistrza
                                                                              Piotr Kozłowski
 
 

drukuj (Ogloszenie o zamówieniu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejsco)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
    data wytworzenia: 2011-07-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-07-11 19:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-28 09:01