Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (ROLBY) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania.
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-11
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-09-11
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-09-21 godz. 09:00
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111865500000, ul. pl. Towarzystwa Jaszczurczego  9 , 87-220  Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6886087, 6886001, e-mail przetargi@radzynchelminski.eu, faks 566 886 087.
Adres strony internetowej (URL): bip.radzynchelminski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.radzynchelminski.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.radzynchelminski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, sekretariat - pok. nr 1.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (ROLBY) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania.
Numer referencyjny: KD.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby), do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej maszyny samobieżnej typu ROLBA do utrzymania tafli lodowej lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni do 800 m2 wraz z dostawą ocieplanego kontenera do jej przechowywania. Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje: 1. Samojezdna wyposażona w silnik elektryczny o mocy min. 15 kW; 2. pojemność akumulatorów min. 320Ah; 3. ładowarka transformatorowa sterowana mikroprocesorem z okablowaniem oraz montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4. napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła; 5. koło zapasowe kompletne kolcowane fabrycznie; 6. maksymalny promień skrętu do 3,75 m; 7. w celu pielęgnacji tafli lodu maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę gorącą o pojemności min. 320 litrów oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania tafli lodu; 8. posiadać podnoszony i przechylany zbiornik na śnieg o pojemności min.1,3 m3w celu jego opróżniania; 9. posiadać rolkę dystansującą od bandy; 10. posiadać awaryjny wyłącznik maszyny; 11. posiadać szczotkę do wymiatania lodu przy bandach; 12. hamulec ręczny i nożny; 13. posiadać bezstopniową przekładnię biegów, z biegiem przednim i wstecznym; 15. szerokość noża strugającego od 1600 mm do 2050 mm (w dostawie 1 zapasowy nóż strugający); 16. stały hydrauliczny docisk noża, głębokość strugania od 0,01 mm; 17. maszyna musi posiadać dźwiękowe i świetlne sygnały ostrzegawcze; 18. Wymiary maszyny: szer. max 2000 mm, długość max 4000 mm, wysokość max 2000 mm. Ponadto Zamawiający wymaga: 1. Serwisu fabrycznego na terenie Polski z czasem reakcji w przypadku awarii do max 24 godzin od momentu zgłoszenia (mailowo/telefonicznie). 2. Przeglądów serwisowych (bezpłatnych) w czasie trwania gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta. 3. Dostarczenia instrukcji obsługi z katalogiem części zamiennych, oraz wykazem czynności codziennej obsługi maszyny. W/w dokumenty w języku polskim. 4. W przypadku, w którym naprawa maszyny w trakcie trwania gwarancji przekroczy 12 godzin, Wykonawca dostarczy na swój koszt maszynę zastępczą w czasie max. do 24 godzin od chwili zgłoszenia, pod rygorem kary umownej. 5. Dostarczenia dokumentów potwierdzających rok produkcji oraz stan fabryczny nowej maszyny. Wymagania dot. kontenera: Kontener magazynowy stalowy podwyższany do przechowywania rolby o wymiarach zewnętrznych min. (długość, szerokość, wysokość) 6000mm x 2400mm x 2800 mm z wentylacją (kratki wentylacyjne min. 2 szt.). Drzwi dwuskrzydłowe zamykane standardowo za pomocą rygli. Ściany, sufit i wrota kontenera pokryte od wewnątrz materiałem izolacyjnym np. wełna mineralna, płyta z włókna ceramicznego, styropian, o grubości min. 50 mm, osłonięte płytą MFP odporną na wodę, grubości min. 10,0 mm. Kolor kontenera RAL 5010 lub RAL 9002. Kontener wyposażony w grzejnik elektryczny o mocy min. 2000W z termostatem i czujnikiem temperatury, wyposażony w ochronę przed przegrzaniem. Grzejnik zamontowany na tylnej ścianie za pomocą stelaża – 1 sztuka. Lampy długości: 100 - 120cm; moc min. 36W; hermetyczna obudowa – 2 sztuki. Włącznik natynkowy podwójny – hermetyczny. Gniazdo podwójne z uziemieniem i szybką ochronną – 2 sztuki. Przewody prądowe o przekroju 3x2,5mm2 w korytach kablowych. Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami dostosowanymi do urządzeń zamontowanych w kontenerze. Kontener wyposażony w najazdy doczepiane o długości min. 100 cm i szerokości minimum 30 cm. Rampy przystosowane do przeniesienia obciążenia maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska typu ROLBA o wadze min. 2500 kg. Najazdy w kolorze kontenera. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Maszynę wraz z kontenerem dostarczyć należy do Zamawiającego na adres: Hala Łukowa w Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński, ul. Tysiąclecia, 87-220 Radzyń Chełmiński w terminie do dnia 30.11.2020 roku. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu (w tym przekazanie niezbędnych instrukcji obsługi maszyny) oraz praktycznego przeszkolenia min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonej maszyny i zasad podstawowego serwisowania, bezpośrednio przed uruchomieniem lodowiska w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z potencjalnymi Wykonawcami. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 37481000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

44211100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do oferty wykonawca dołącza: 1. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); - zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych. Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach; - zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa uczestniczącego w realizacji umowy; - wystąpienia siły wyższej; Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. Zmiany określone powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Burmistrzem; Burmistrz prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krystian Sumiński, adres: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, telefon 56 6886001 w. 157, e-mail: kryzys@radzynchelminski.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”, nr sprawy KD.271.7.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHMetryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-09-11 10:51
Załączniki:
 • SIWZ94.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-11
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-09-11 10:52
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SIWZ I O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: KD.271.7.2020.GE
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy: „
Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (ROLBY) do
pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej
przechowywania
”. /nr sprawy KD.271.7.2020/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SIWZ I O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w dniu 15.09.2020r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania od Wykonawcy, co do treści SIWZ :

W opisie przedmiotu zamówienia, w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wymaga m.in. wykonywania przeglądów serwisowych bezpłatnie w czasie trwania gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta. Oczywiście nie ma nic w tym dziwnego, ja jedynie chciałbym zwrócić uwagę, że serwisy te nie będą bezpłatne i Wykonawcy muszą wliczyć je w cenę maszyny. Jeżeli przyjąć termin gwarancji, np. na 4 lata, to zakładając średnią liczbę serwisów 1,5 rocznie, otrzymamy kwotę rzędu 20-25 tys. zł netto. I o tyle cena maszyny musi być wyższa. Nie znam budżetu jakim dysponuje Zamawiający, dlatego powyższą sugestię proszę jedynie potraktować jako materiał do przemyśleń.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga również, aby maszyna wyposażona była w „napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła”. W zdecydowanej większości przypadków napęd w rolbach elektrycznych jest również w pełni elektryczny. Napęd hydrostatyczny stosowany jest głównie w maszynach spalinowych. Zastosowanie napędu elektrycznego na 4 koła jest zdecydowanie bardziej efektywne.

W związku z powyższym zadajemy pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie napędu maszyny, tj. w pełni elektryczny napęd rolby na 4 koła?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie napędu maszyny, tj. w pełni elektryczny napęd rolby na 4 koła.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania nieodpłatnych serwisów okresowych w okresie gwarancji maszyny na rzecz serwisów płatnych?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający nie rezygnuje z nieodpłatnych serwisów okresowych w okresie gwarancji maszyny na rzecz serwisów płatnych. Cenę oferty należy skalkulować łącznie z serwisem okresu udzielonej gwarancji.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający pragnie poinformować, że dokonano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust . 4 w/w ustawy.

 

Modyfikacji ulega zapis SIWZ:

 

1) było w pkt.:

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby), do pielęgnacji

i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”.

- 2 –

 

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej maszyny samobieżnej typu ROLBA do utrzymania tafli lodowej lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni do 800 m2 wraz z dostawą ocieplanego kontenera do jej przechowywania.

Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje:

1. Samojezdna wyposażona w silnik elektryczny o mocy min. 15 kW;

2. pojemność akumulatorów min. 320Ah;

3. ładowarka transformatorowa sterowana mikroprocesorem z okablowaniem oraz montażem
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4. napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła; …”

 

Po zmianie:

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby), do pielęgnacji

i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”.

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej maszyny samobieżnej typu ROLBA do utrzymania tafli lodowej lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni do 800 m2 wraz z dostawą ocieplanego kontenera do jej przechowywania.

Maszyna musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcje:

1. Samojezdna wyposażona w silnik elektryczny o mocy min. 15 kW;

2. pojemność akumulatorów min. 320Ah;

3. ładowarka transformatorowa sterowana mikroprocesorem z okablowaniem oraz montażem

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4. napęd hydrostatyczny lub elektryczny na 4 kolcowane koła; …”

 

2) w treści załącznika Nr 1 do umowy (Charakterystyka oferowanej maszyny samobieżnej (ROLBY) oraz kontenera uwzględniająca minimalne wymagania parametrów określone
w SIWZ),

 

- w pkt 6 poz. Maszyna samobieżna (ROLBA) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska posiada następujące parametry:

    

Było:

     napęd hydrostatyczny na 4 kolcowane koła”

 

Po zmianie:

     „ napęd ………..…… (hydrostatyczny lub elektryczny) na 4 kolcowane koła ”.

W związku z powyższym zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu w zakresie sekcji II.4) dot. Krótkiego opisu przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP pod numerem 540178341-N-2020 dnia 16.09.2020r.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-09-16 15:03
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-21 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.7.2020.GE
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Zakup i dostawę maszyny samobieżnej (ROLBY) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że:

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 21.09.2020 r. godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego :
  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;
 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 280.000,00zł.
 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

n-ICE Group Sp. z o.o.

ul. Jaśminowa 10

63-640 Chojęcin - Szum

woj. wielkopolskie

319.800,00zł

do dnia 30.11.2020r.

 

48 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-09-21 12:16
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 14:22
informacja o wyborze najkorzystkiejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-29 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: KD.271.7.2020.GE
Szczegółowa informacja:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn: „Zakup i dostawę maszyny samobieżnej (ROLBY) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania” /nr sprawy KD.271.7.2020/.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn: „Zakup i dostawę maszyny samobieżnej (ROLBY) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania” /nr sprawy KD.271.7.2020/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1:

 

n-ICE Group Sp. z o.o.

ul. Jaśminowa 10, 63-640 Chojęcin – Szum /woj. wielkopolskie/

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

- zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia,

- oferta w/w Wykonawcy jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena i okres gwarancji – 100,00 pkt.

 

Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium cena i okres gwarancji

 

Cena

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

n-ICE Group Sp. z o.o.

ul. Jaśminowa 10, 63-640 Chojęcin – Szum

/woj. wielkopolskie/

 

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-09-29 14:54
[drukuj]