Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-13
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-10-13
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-11-16 godz. 09:00
Szczegółowa informacja:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482832-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Radzyń Chełmiński: Usługi związane z odpadami

2020/S 199-482832

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto i Gmina Radzyń ChełmińskiAdres pocztowy: pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9Miejscowość: Radzyń ChełmińskiKod NUTS: PL616 GrudziądzkiKod pocztowy: 87-220Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Gabriela ErdmańskaE-mail: przetargi@radzynchelminski.eu Tel.: +48 566886001Faks: +48 566886087Adresy internetowe:Główny adres: https://bip.radzynchelminski.pl

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.radzynchelminski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Numer referencyjny: KD.271.8.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2021 do 31.12.2022.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL616 Grudziądzki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina miasto i gmina Radzyń Chełmiński

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński;

2. przeprowadzenie co najmniej 4 zbiórek (jedna zbiórka na pół roku) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Radzyń Chełmiński;

3. urządzenie oraz wyposażenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wskazanym przez zamawiającego miejscu;

4. odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;

6. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sprawozdań z wykonywanej usługi;

7. opracowanie i poinformowanie właścicieli nieruchomości o harmonogramie odbierania odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

Prognozowana ilość i rodzaje opadów przewidziana do odbierania i zagospodarowania w ramach usługi od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK.

Lp. rodzaj odpadu; kod odpadu; szacunkowa ilość (Mg):

1. Opakowania z papieru i tektury; 15 01 01; 52,00;

2. Opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 02; 112,00;

3. Opakowania z metali; 15 01 04; 6,00;

4. Opakowania ze szkła; 15 01 07; 165,00;

5. Zużyte opony; 16 01 03; 18,00;

6. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 17 01 01; 4,00;

7. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w; 17 01 06, 17 01 07; 4,00;

8. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 17 09 04; 140,00;

9. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 20 01 08; 80,00;

10. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 20 01 21*; 0,20;

11. Urządzenia zawierające freony; 20 01 23*; 0,40

12. Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 32; 0,20

13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35*; 4,00;

14. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 20 01 36; 5,00;

15. Odpady ulegające biodegradacji; 20 02 01; 40,00;

16. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 03 01; 2 600,00;

17. Odpady wielkogabarytowe; 20 03 07; 25,00;

18. Odzież; 20 01 10; 1,00;

19. Tekstylia; 20 01 11; 1,00;

20. Baterie i akumulatory; 20 01 33* 20 01 34; 0,20.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena – waga kryterium 60 % (co odpowiada 60 pkt przeliczeniowym);

b) czas na realizację zgłoszonej reklamacji – waga 40 % (co odpowiada 40 pkt przeliczeniowym).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień, zamawiający uzna posiadanie:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszych postępowaniem;

b) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełnić każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu jednej gminy wykonywany w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego, czy ta usługa została wykonana należycie, lub jest wykonywana należycie.

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/11/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 16/11/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, POLSKA, pok. nr 1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców ma obowiązek wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński;

b) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 797 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego, czy ta usługa została wykonana należycie, lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 6.3.2a i 6.3.2d SIWZ oraz oświadczenia o których mowa w pkt 6.3.2b i 6.3.2c SIWZ.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w pkt 6.3 SIWZ.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić w treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ (w tym m.in.dot. przygotowania i przesłania oferty).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/10/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-13
 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-10-13 11:08
Załączniki:
 • SIWZ wraz z załacznikami515.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-10-13 11:13
 • treść ogłoszenia124.83kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-10-13 11:13
 • plik JEDZ (ESPD)124.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-10-13 11:13
 • Klucz postępowania0.68kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-10-13 11:13
 • załącznik nr 2181kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2020-10-13 11:13
 • JEDZ W POSTACI PDF (POGLĄDOWO)81.16kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Gabriela Erdmańska
   data dodania: 2020-10-13 12:00
informacja o zapytaniu do SIWZ wraz z wyjaśnieniem
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-23 14:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy
Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.8.2020/.

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w dniu 19 października br. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie od Wykonawcy, co do treści SIWZ:

Pytanie Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 upzp oferent wnosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienie na n/wym. kwestie:

- w punkcie III.3.f. (Obowiązki Wykonawcy – wymagania szczegółowe) załącznika nr 3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający zastrzega możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński jednocześnie informując, że zmiana częstotliwości nie będzie stanowić podstawy do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym oferent prosi o informację kiedy Zamawiający planuje zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, oraz na jaką częstotliwość odbierania odpadów komunalnych planowane są zmiany.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1439) zobowiązany jest dostosować obowiązujący regulamin do zapisów w/w ustawy w terminie do 31.12.2020r.

Zamawiający planuje zgodnie z w/w ustawą wprowadzić zmianę w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w odniesieniu
do częstotliwości odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenów pozamiejskich. Planuje się wprowadzić następujące zmiany:

W okresie od kwietnia do października:

- z terenów pozamiejskich z budynków wielolokalowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane 1 raz w tygodniu,

- z terenów pozamiejskich z budynków mieszkalnych jednorodzinnych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane 1 raz na 2 tygodnie.

W okresie od listopada do marca:

- z terenów pozamiejskich z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane
1 raz na 2 tygodnie.”

 

Po opublikowaniu w/w Regulaminu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o jego treści, celem jego realizacji.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-23
 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-10-23 14:21
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-23 14:22
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-16 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.8.2020.GE
Szczegółowa informacja:

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że:

 

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 16.11.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego :
  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;
 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.000.000,00zł.
 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz

/woj. kujawsko- pomorskie/

3.033.212,40zł

Od 01.01.2021r.

do 31.12.2022 r.

 

24 godz.

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

2.

 

Zakład Wielobranżowy „Wiązar” Wiesław Menard

ul. Warlubska 17, Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie

/woj. kujawsko-pomorskie/

3.145.262,40zł

Od 01.01.2021r.

do 31.12.2022 r.

 

24 godz.

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-11-16 12:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 12:47
Unieważnienie postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-16 13:45
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: KD.271.8.2020.GE
Szczegółowa informacja:

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.8.2020/.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 2.000.000,00zł.

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty:
oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz /woj. kujawsko-pomorskie/

Cena ofertowa brutto: 3.033.212,40 zł, Czas realizacji zgłoszonej reklamacji - 24 godz.

oferta Nr 2 – Zakład Wielobranżowy „Wiązar” Wiesław Menard, ul. Warlubska 17, Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie /woj. kujawsko-pomorskie/

Cena ofertowa brutto: 3.145.262,40 zł, Czas realizacji zgłoszonej reklamacji - 24 godz.
Kryterium decydującym o wyborze w przedmiotowym postępowaniu była cena oraz czas realizacji zgłoszonej reklamacji.

Cena najkorzystniejszej oferty (oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu realizacji zgłoszonej reklamacji) wynosi 3.033.212,40 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-11-16 13:50
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 11:39
[drukuj]