Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Nasza Gmina

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
537460-N-2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-28 11:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-03-28
Data końca składania ofert: czwartek 2018-04-12 godz. 09:00
Oznaczenie: 537460-N-2018
Szczegółowa informacja:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte PROW na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, krajowy numer identyfikacyjny 87111865500000, ul. pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 , 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6886087, 6886001, e-mail przetargi@radzynchelminski.eu, faks 566 886 087.
Adres strony internetowej (URL): bip.radzynchelminski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.radzynchelminski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.radzynchelminski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (pocztą, przez kuriera, osobiście do siedziby Zamawiającego).
Adres:
87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, sekretariat pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim
Numer referencyjny: KD.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim” na terenie działek nr 273/4, 273/5, 281/2 obręb Radzyń Chełmiński. 2) W zakres zadania wchodzi m.in. wykonanie następujących prac: a) Scena o wymiarach 8,00x11,00m - nawierzchnia sceny z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6cm, - stopy betonowe z podstawami stalowymi szt. 4 do montażu konstrukcji zadaszenia, - obudowa sceny z pustaków ogrodzeniowych, jednostronnie łupanych, - podjazd dla osób niepełnosprawnych. b) Trybuny o pow. zabudowy 170,00 m2 - trybuny przeznaczone dla około 240 osób, - siedziska trybun wykonane z desek, - poszczególne poziomy trybun poprzez montaż murów oporowych - skarpa dla wykonania trybun usypana z pospółki piaskowej zagęszczonej ID=0.90. - schody i komunikacja na trybunach i scenie z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6 cm. c) Ciągi komunikacyjne - ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, bezfazowej gr. 8 cm. d) Lampa solarna e) Huśtawka dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót obejmuje: a) Trybuny dla widowni i scena: - pomiary przy wykopach fundamentowych, - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 30cm. - roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku do 1km. - podkłady betonowe na podłożu gruntowym (pod murki oporowe sceny i trybun), - stopy fundamentowe betonowe z podstawami stalowymi do montażu mobilnego zadaszenia sceny, - ściany oporowe żelbetowe z betonu wodoodpornego, - przygotowanie i montaż zbrojenia, b) Wykonanie utwardzenia sceny oraz trybun i schodów, wykonanie balustrad i miejsc siedzących: - podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym ( gr. 10 cm z piasku pod scenę, schody zewnętrzne, pod podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz uzupełnienie pomiędzy murkami oporowymi przy trybunach, uformowanie skarp za trybunami – materiał po stronie Inwestora), - podkłady betonowe na warstwie ubitego piasku pomiędzy murkami oporowymi na trybunach, - licowanie ścian z bloczków i pustaków – wykonanie obudowy sceny z pustaków ogrodzeniowych jednostronnie łupane w kolorze szarym, nakrywa szerokości do 50cm (elementy kamienne – piaskowiec lub wapień miękki), - ława betonowa pod krawężniki, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm, - nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm – scena, schody do sceny i do podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia na poszczególnych poziomach trybun i na schodach trybun, - balustrady z poręczami i przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, - ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa, c) Droga dojazdowa (pieszo jezdnia) i chodniki: - podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - ława betonowa pod krawężniki, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm, - nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej gr. 8cm, d) Dostawa i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych e) Dostawa i montaż lampy solarnej. Uwaga: W załączonym projekcie budowlanym uwzględniono budowę zaplecza sceny, zadaszenia sceny, zagospodarowanie terenu oraz budowę instalacji, które nie są przedmiotem przetargu. Do przetargu przyjęto budowę sceny ze stopami betonowymi wraz z montażem stałych podstaw do montażu konstrukcji zadaszenia w stopie (bez zadaszenia), budowę trybun, ciągów komunikacyjnych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, montaż lampy solarnej i huśtawki dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: 1) Wzór umowy (zał. Nr 3) 2) Projekt budowlany (zał. Nr 4) 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. Nr 5) 4) Przedmiar robót (zał. Nr 6) Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że ewentualnie występujące w niniejszej SIWZ, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, urządzeń i produktów oraz innych użytych do wykonania wyrobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Materiał, urządzenie, produkt, wyrób równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji materiału, urządzenia, produktu, wyrobu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany materiał, urządzenie, produkt, wyrób. Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Wykonawca sporządzi zestawienia rzeczowo – finansowe (zał. nr 7 do SIWZ), które będzie załącznikiem do umowy i dostarczy je do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3) Wymagania Zamawiającego: 1. Wyznaczenie objęcia kierownictwa budowy (robót) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 2. Przygotowanie i przekazanie Inwestorowi, kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w tym dokumentację powykonawczą z wymaganymi uzgodnieniami, odbiorami, opiniami i decyzjami niezbędnymi do przekazania obiektu do użytku wraz z kosztami z tym związanymi , zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonanie robót budowlanych z należytą starannością oraz wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami BHP, ppoż; zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiOR oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 4. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. 6. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót, w tym dokumentację powykonawczą i mapę inwentaryzacyjną w skali 1:500. Dokona również uzgodnień, uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbędne do wykonania kompletnego dzieła w celu przekazania go do użytku. W tym przeprowadzenia pozytywnych odbiorów przez instytucje określone w polskim prawodawstwie i pokryje wszelkie koszty z tym związane. 7. Wykonawca po zakończeniu robót złoży geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dokonaną przez uprawnionego geodetę; mapy muszą być potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i przekazane Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w formie autoryzowanego wydruku z opisem w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w przypadku nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego. 8. Wykonawca, jako wytwórca i właściciel odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem pracownika telekomunikacji. (jeżeli wystąpią), 10. Wykonywanie prac w rejonie kolizji oraz zbliżeń z liniami kablowymi elektroenergetycznymi możliwe jest przy użyciu sprzętu mechanicznego tylko po wcześniejszym zawiadomieniu operatora sieci. W innym przypadku prace należy prowadzić ręcznie. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony na terenie robót. 13. W składanej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również nie ujęte w niej , a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności : koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy, obsługę geodezyjną robót, koszt dokumentacji powykonawczej. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie zaplecze techniczne. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ustalonego wynagrodzenia . 14. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych, objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, pracowników obsługi geodezyjnej. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy powinno zawierać również następujące informacje: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie liczby osób, - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych, objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w § 9 umowy. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Na podstawie art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223500-1

45233252-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do oferty wykonawca dołącza: 1. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów /jeżeli dotyczy/. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2) Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3) Termin i miejsce wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 tytułem: „Wadium – Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w zamkniętej osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego /w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński/ w sekretariacie, pok. Nr 1 z dopiskiem „dokument wadialny” oraz nazwą przedmiotu zamówienia. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni tj. termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 oraz 4a ustawy Pzp. 4) Zatrzymanie i zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje zmiany umownego terminu zakończenia umowy w przypadku: a) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. 2) W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie Strony. Inne zmiany Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa uczestniczącego w realizacji umowy - w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2018-03-28 10:57
Załączniki:
otwarcie ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-12 12:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.5.2018.GE
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że:

1) Otwarcie ofert odbyło się dnia 12.04.2018 r. godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego :

87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;

2) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
300.246,00zł.

3) oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

REMBUD Zakład Remontowo Budowlany

Arkadiusz Niebojewski

Mały Rudnik 5A

86-300 Grudziądz

497.000,00zł

do dnia 31.08.2018 r.

 

60 miesięcy

przelewem

w terminie 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

2.

 

Inżynieria Drogowa

Wojciech Burchardt

ul. Poprzeczna 7/9

86-200 Chełmno

431.176,90zł

do dnia 31.08.2018 r.

 

60 miesięcy

przelewem

w terminie 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

 

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2018-04-12 12:23
Załączniki:
 • załacznik do informacji909.36kB
  • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-12
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2018-04-12 12:24
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 13:07
 • otwarcie ofert - informacja200.7kB
  • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-12
  • załącznik opublikował: Damian Grubich
   data dodania: 2018-04-12 13:05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-23 09:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: KD.271.5.2018.GE
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim” /nr sprawy KD.271.5.2018/.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim /KD.271.5.2018/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2:

Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt

ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno /woj. kujawsko - pomorskie/

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia,
 • oferta w/w Wykonawcy jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena i okres gwarancji – 100,00 pkt.

Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium cena i okres gwarancji

 

Cena

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

REMBUD Zakład Remontowo Budowlany

Arkadiusz Niebojewski

Mały Rudnik 5A, 86-300 Grudziądz

/woj. kujawsko - pomorskie/

52,05 pkt

40,00 pkt

92,05 pkt

2

Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt

ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno

/woj. kujawsko - pomorskie/

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-23
 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2018-04-23 09:05
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 09:08
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1597692
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-15 08:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl