Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ,,Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około120 ton i miału węglowego w ilości około 560 ton w roku 2008”

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel. / fax  ( 0 56 ) 6886087

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000,00 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późn. zmianami )  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n:
,,Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około120 ton i miału węglowego w ilości około 560 ton w roku 2008 ”

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej .
 • Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości     4.450,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych)
 • Termin wykonania zamówienia 15.01.2008r. – 31.12.2008r.
 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej: bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej – pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmińskim. Cena za specyfikację wynosi 20 zł.
 • Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 • Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy są:
 • w zakresie dostawy:
 • Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy  tel. (056) 6886087 wew. 40, tel. kom . 668377407 , pokój Nr 15
w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Pani Maria Tylus – Podinspektor d/s. Zamówień Publicznych tel. (056) 6886087 wew. 39, pokój Nr 14   Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 27.12.2007r. do godz 9:00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2007r. o godz. 9:30 w Urzędzie MiG.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 12.12.2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2007-12-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-12-12 16:12
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-14 12:38

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-12-12 16:15
Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro na dzierżawę autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum za terenie gminy Radzyń Chełmiński.
Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 EURO na zadanie pn. "Zakup paliwa (olej napędowy) do autobusów szkolnych w roku 2007".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-10 10:01
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina radzyń Chełmiński ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) na zadanie p/n: "Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2007 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński".
Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim ogłasza przetarg nieograniczonyna dzierżawę autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-05 14:28
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg ustny nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 kamienia z Piechcina i szlaki na modernizację dróg gminnych.
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę kostki betonowej POL BRUK, krawężników i obrzeży betonowych".
Ogloszenie
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości z terenu Miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33162
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38:50