Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

 

Termin i miejsce składania wniosków:

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony

po upływie w/w terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481)

- Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne:

 • rodzic, opiekun prawny,

 • pełnoletni uczeń,

 • odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

 

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • studentom,

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

 • gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe,

 • gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2019r., poz. 1507 )

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wówczas należy dostarczyć dodatkowo świadectwo pracy):

  • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenie;

  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;

  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;

  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;

  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

  • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

  • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie lub oświadczenie;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego - 308,00zł z 1 ha przeliczeniowego)

   

W toku postępowania administracyjnego Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

 

drukuj (Stypendia szkolne)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-15 10:41
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 13:08

załączniki do informacji

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-15 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-18 09:35